IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

ศูนย์การเรียนรู้

ข้อมูลศูนย์การเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม บ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม บ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่อยู่ 56 หมู่ที่ 7 ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ชุมชนตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อาคารเอนกประสงค์วัดประชาระบือธรรม ถนนพระรามที่ 5 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

80 หมู 4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เทศบาลนครนครปฐม 73170

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ตลาดน้ำบางน้อย อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ตลาดน้ำบางน้อย อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ตลาดน้ำบางน้อย ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านคำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านคำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ชุมชนคำชะโนด ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศศิพงษ์ประไพ (อาคาร 41)

สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศศิพงษ์ประไพ (อาคาร 41)

อาคารศศิพงษ์ประไพ (อาคาร41) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์

แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 22 ชั้น 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300

แหล่งเรียนรู้ด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเรียนรู้ด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

อาคารศรึจุฑาภาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษานครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางสถาปัตยกรรม (Architecture Leaning Center :ALC)

แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางสถาปัตยกรรม (Architecture Leaning Center :ALC)

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แหล่งการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แหล่งการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา