IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

ศูนย์การเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์

แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่ตั้ง : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 22 ชั้น 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300

รายละเอียดศูนย์การเรียนรู้

การศึกษา คือพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ หากประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีพร้อมแล้วนั่นคือรากฐานที่มั่นคงสามารถพัฒนาต่อยอดได้ในทุกภาคส่วน ด้วยเหตุนี้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมุ่งเน้นสร้าง และพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพเป็นครูมืออาชีพ เพื่อพัฒนาการศึกษาของไทย ซึ่งการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถทำได้โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ผ่าน "แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
https://edu.ssru.ac.th/th

02-160-1056

ยังไม่มีข้อมูล email

ภาพบรรยากาศศูนย์การเรียนรู้

ยังไม่มีข้อมูล