IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

ศูนย์การเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนภาลัย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ตั้ง : โรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

รายละเอียดศูนย์การเรียนรู้

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพ และการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน นอกจากนั้นยังส่งเสริมการบริการวิชาการด้านงานสาธารณสุขแก่ชุมชน ผ่านแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนภาลัย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อการให้ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพแก่ชาวบ้าน

02-160-1206

ยังไม่มีข้อมูล email

ภาพบรรยากาศศูนย์การเรียนรู้

ยังไม่มีข้อมูล