IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

ศูนย์การเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่ตั้ง : อาคารศรึจุฑาภาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียดศูนย์การเรียนรู้

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นองค์กรจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดบริการวิชาการผ่าน "ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา" 

02-160-1174-5

ยังไม่มีข้อมูล email

ภาพบรรยากาศศูนย์การเรียนรู้

ยังไม่มีข้อมูล