IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

ศูนย์การเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ตั้ง : ชุมชนตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียดศูนย์การเรียนรู้

           ศูนย์การเรียนรู้ฯ บางนางลี่ นั้นก็ไม่แตกต่างไปจากศูนย์การเรียนรู้ฯ จอมปลวก ซึ่งนั่นก็คือ การใช้พื้นที่สวนผลไม้บางส่วนในการเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน ซึ่งจะว่ากันง่ายๆ ทุกวันนี้สิ่งที่เราขาดกันไม่ได้ก็คือ “พลังงาน” และพลังงานต่างๆ ในโลกของเรานั้นนับวันยิ่งจะหมดลง ดังนั้นการที่เราจึงต้องหาวิธีการสร้างพลังงานจากแหล่งพลังงานต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็น และในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเองก็เป็นจังหวัดที่ยังคงทำไร่ ทำสวน เป็นส่วนใหญ่ หากเราได้นำสิ่งต่างๆ จากสวน อันเป็นต้นทุนชั้นดีมาใช้เป็นพลังงานที่ใช้ในครัวเรือนได้นั้น ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดี ดังนั้นจึงเกิดการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนในการพัฒนาพลังงานทดแทนในครั้งนี้ ซึ่งผลที่ได้ก็ฐานความรู้ 3 ฐาน คือ 1) พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 2) พลังงานเชื้อเพลิงจากเตาเผาถ่านไร้มวลภาวะ 3) พลังงานแก๊สชีวภาพที่ใช้ในครัวเรือน จากพลังงานทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ทำให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้สามารถยืนอยู่ได้ด้วยพลังงานของตนเอง โดยที่คุณอดิศักดิ์ ช่วงแย้ม ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ และเป็นเจ้าของบ้านที่ใช้พื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้เป็นต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนที่กล่าวมาข้างต้น และสามารถที่จะเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้ให้แก่ชาวบ้าน และผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษา และนอกจากนี้ยังมีอีก 1 ฐานความรู้ คือ เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีพืชสมุนไพร และผักสวนครัว ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

          ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ด้วยการสนับสนุนทางวิชาการ โดย รศ.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พัฒน์ ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือน โดยการนำวัชพืชอย่างสาหร่ายหางกระรอกที่อยู่ในบริเวณร่องสวนมาผ่านกระบวนการต่างๆ จนผลิตเป็นแก๊สชีวภาพที่ใช้ในครัวเรือนได้ ซึ่งถือว่าเป็นการผลิตพลังงานทดแทนจากสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และประชาชน ชาวบ้านในพื้นที่ต่างมีความสนใจในด้านการใช้พลังงานทดแทน จึงนำไปสู่การขยายผลองค์ความรู้จากเรื่อง “แก๊สชีวภาพ” จากศูนย์การเรียนรู้ฯ ไปสู่ “การผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและขยะอินทรีย์” สำหรับการใช้ในครัวเรือน ณ แหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดด้านพลังงานทดแทนและการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 1 ตำบลบางนางลี่ เพื่อเป็นการกระจายองค์ความรู้ด้านการใช้พลังงานทดแทนในครอบคลุมตำบลบางนางลี่ จังหวัดสมุทรสงคราม

ยังไม่มีข้อมูล เบอร์ติดต่อ

ยังไม่มีข้อมูล email

ภาพบรรยากาศศูนย์การเรียนรู้