IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

ศูนย์การเรียนรู้

แหล่งการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แหล่งการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่ตั้ง : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียดศูนย์การเรียนรู้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นโรงเรียนสาธิตคุณภาพชั้นนำด้วยความใส่ใจทั้งหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งมั่นในการเสริมสร้างภูมิปัญญาและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคน ผ่าน "แหล่งการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

ยังไม่มีข้อมูล เบอร์ติดต่อ

ยังไม่มีข้อมูล email

ภาพบรรยากาศศูนย์การเรียนรู้

ยังไม่มีข้อมูล