IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

ศูนย์การเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งเรียนรู้ด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่ตั้ง : อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียดศูนย์การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบัน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถูกนำมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวตของคนให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันแม้เทคโนโลยีจะมีความสำคัญมากขนาดไหน แต่สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติคืออีหนึ่งส่วนสำคัญเช่นกัน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้อนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติผ่าน "แหล่งเรียนรู้ด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" 

02-160-1143

ยังไม่มีข้อมูล email

ภาพบรรยากาศศูนย์การเรียนรู้

ยังไม่มีข้อมูล