IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

ศูนย์การเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ที่ตั้ง : 80 หมู 4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เทศบาลนครนครปฐม 73170

รายละเอียดศูนย์การเรียนรู้

การพัฒนาประเทศ มิใช่เพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น ยังคงต้องคำนึงถึงบริบทอีกหลายประการ ทั้งด้านสังคมวิทยา วัฒนธรรมชุมชน ที่มีความแตกต่างหลากหลาย  จำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้เจริญเติบโตควบคู่กันไป อย่างสมดุลและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัฒน์  เช่นเดียวกับ ชุมชนตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน ยังคงดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมควบคู่ไปกับการทำการเกษตรคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชน

เมื่อ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงพื้นที่และจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” เพื่อการพัฒนาชุมชนในย่านชานเมือง ให้สามารถนำวิทยาการ และเทคโนโลยีด้านการเกษตรไปปรับใช้กับชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ชุมชนสามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวต่าง ๆ การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบในกระชัง การสีข้าวด้วยโรงสีข้าวครัวเรือน นอกจากนี้ยังได้นำองค์ความรู้ในศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานทดแทน มาถ่ายทอดให้แก่ชุมชน จนสามารถนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดเป็นการเผาถ่านชีวภาพ และน้ำส้มควันไม้ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น ส่งผลให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นชุมชนต้นแบบการทำการเกษตรแบบพอเพียง สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจนทำให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เข้ามาศึกษาเป็นต้นมา

ภาพบรรยากาศศูนย์การเรียนรู้