IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

ศูนย์การเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษานครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่ตั้ง : วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษานครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียดศูนย์การเรียนรู้

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับผู้ที่มีความสนใจศึกษา และเพิ่มศักยภาพด้านภาษา ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน วิทยาลัยนานาชาติจึงได้จัดบริการวิชาการผ่าน "แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน" ขึ้น

034-964-946

ยังไม่มีข้อมูล email

ภาพบรรยากาศศูนย์การเรียนรู้

ยังไม่มีข้อมูล