IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

ศูนย์การเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่ตั้ง : -

รายละเอียดศูนย์การเรียนรู้

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่บนพื้นที่ "วังสวนสุนันทา" ซึ่งมีประวัติอันยาวนานและทรงคุณค่า จึงได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยจนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์เพื่อปวงชน ผ่าน "ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

02-160-1216

ยังไม่มีข้อมูล email

ภาพบรรยากาศศูนย์การเรียนรู้