IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

ศูนย์การเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน

แหล่งเรียนรู้วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ที่ตั้ง : ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดศูนย์การเรียนรู้

พลังงานเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิต โลกของเราขับเคลื่อนไปได้วยพลังงานโดยมีการใช้พลังงานหลากหลายประเภทด้วยกัน แต่พลังงานบางอย่างก็มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นจึงมีการค้นหา และใช้พลังงานทดแทน ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดความรู้ยัง "แหล่งเรียนรู้ บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม"

02-160-1435

ยังไม่มีข้อมูล email

ภาพบรรยากาศศูนย์การเรียนรู้

ยังไม่มีข้อมูล