IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

บริการวิชาการรับใช้สังคม

รายการกิจกรรมบริการวิชาการรับใช้สังคม 13 รายการ

สถาบันวิจัยฯ หารือแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ รร.ตชด.ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันวิจัยฯ หารือแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ รร.ตชด.ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง

       วานนี้ (15 ธันวาคม 2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ หารือแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาชมภู จังหวัดอุดธานี ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย โดยแนวทางการดำเนินงานนั้นจำเป็นต้องบูรณาการองค์ความรู้เอตทัคคะของมหาวิทยาลัย คือ เน้นการพัฒนาครูมืออาชีพที่ตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา กลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นครูของโรงเรียน ตชด. นั่นเอง ตลอดจนการนำคณาจารย์ และนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ร่วมฝึกประสบการณ์การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียน ซึ่งจะเป็นการพัฒนากระบวนทัศน์ของนักศึกษาให้สามารถคิด วิเคราะห์ และต่อยอดการนำองค์ความรู้จากนอกห้องเรียนไปใช้ในการฝึกวิชาชีพในอนาคตได้ต่อไป ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนายังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของนักเรียน รร.ตชด. จึงต้องอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ซึ่งอาจารย์วรรณี พรมด้าว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และอาจารย์ ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริการงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพูดคุยด้วย 

วันที่ประกาศ : 16 ธันวาคม 2560
อ่านต่อ..
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดโครงการบริการวิชาการ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดโครงการบริการวิชาการ

      ในระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2560 นี้ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติเขาสก สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลสาปเชี่ยวหลาน และ SME Bank จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเพิ่มมูลค่าอาหารในเขื่อนประเทศไทย โดยการนำองค์ความรู้จากผลการวิจัยสู่ชุมชน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการให้ความสนใจส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก เพื่อพัฒนาความรู้ และกล่าวพร้อมเพรียงกันว่าพร้อมนำองค์ความรู้ไปใช้ในธุรกิจแพที่พักแรมอย่างแน่นอน ซึ่งภารกิจนี้สมกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่ประกาศ : 15 ธันวาคม 2560
อ่านต่อ..
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาสาขาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ชั้นปีที่ 4

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาสาขาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ชั้นปีที่ 4

       เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เกียรติต้อนรับนักศึกษาสาขาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ชั้นปีที่ 4 ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ และให้สัมภาษณ์ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับชุมชนสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการสัมภาษณ์ดังกล่าวเป็นศึกษา รวมรวมข้อมูลเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา PRC3302 มวลชนสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ที่สอนโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์วิภาณี แม้นอินทร์ ซึ่งข้อมูลนั้นประกอบไปด้วย 1) จุดกำเนิดของการดำเนินงานในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาชุมชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 2) งานหรือกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย ซึ่งคือ ผลงานทางด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม 3) การวางแผนการดำเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย โดยการสร้างเครือข่ายที่ดี ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต ซึ่งนักศึกษาได้มีโอกาสสอบถามเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม และทราบรายละเอียดการดำเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกๆฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นชุมชน ชาวบ้าน นักศึกษา คณาจารย์ ทั้งนี้การเรียนรู้นั้นไม่เพียงแต่เรียนรู้ภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังสามารถเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่จริง ซึ่งเป็นห้องเรียนเสมือนจริง ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจบริบทของการดำเนินชีวิตและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

วันที่ประกาศ : 02 ธันวาคม 2560
อ่านต่อ..
สถาบันวิจัยและพัฒนาลุยต่อเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ในศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนาลุยต่อเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ในศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชการ ลงพื้นที่ดำเนินการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ในศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น บ้านคำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยกิจกรรมในวันแรกได้ทดสอบความรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเก็บข้อมูลระดับความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นของบ้านเกิดตนเอง และในวันที่สองได้จัดกิจกรรมการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถิ่นคำชะโนดจากชาวบ้าน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังทอง บ้านม่วง บ้านโนนเมือง (คำชะโนด) บ้านเมืองไพร เพื่อกำหนด "ปฏิทินวัฒนธรรมท้องถิ่นคำชะโนด" ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนสภาพแวดล้อมของชุมชนว่ามีวัฒนธรรม ประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิต และรู้จักจังหวะชีวิตของชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลการสร้างปฏิทินวัฒนธรรมท้องถิ่นคำชะโนดนี้

วันที่ประกาศ : 25 พฤศจิกายน 2560
อ่านต่อ..
สถาบันวิจัยฯลุยขับเคลื่อนเพิ่มองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ฯตลาดน้ำบางน้อย

สถาบันวิจัยฯลุยขับเคลื่อนเพิ่มองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ฯตลาดน้ำบางน้อย

วันนี้ (10 พ.ย.60) สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ตลาดน้ำบางน้อย สมุทรสงคราม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ฯ ตลาดน้ำบางน้อย โดยในปี 2560 นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมมือกับสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพิ่มองค์ความรู้ “การผลิตสุคนธบำบัด (พิมเสนน้ำ)” และให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการลงปฏิบัติไปพร้อมๆกับนักศึกษาต้นแบบด้วย

วันที่ประกาศ : 10 พฤศจิกายน 2560
อ่านต่อ..