IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

บริการวิชาการรับใช้สังคม

สถาบันวิจัยฯ หารือแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ รร.ตชด.ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ประกาศ : 16 ธันวาคม 2560

รายละเอียดบริการวิชาการรับใช้สังคม

       วานนี้ (15 ธันวาคม 2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ หารือแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาชมภู จังหวัดอุดธานี ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย โดยแนวทางการดำเนินงานนั้นจำเป็นต้องบูรณาการองค์ความรู้เอตทัคคะของมหาวิทยาลัย คือ เน้นการพัฒนาครูมืออาชีพที่ตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา กลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นครูของโรงเรียน ตชด. นั่นเอง ตลอดจนการนำคณาจารย์ และนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ร่วมฝึกประสบการณ์การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียน ซึ่งจะเป็นการพัฒนากระบวนทัศน์ของนักศึกษาให้สามารถคิด วิเคราะห์ และต่อยอดการนำองค์ความรู้จากนอกห้องเรียนไปใช้ในการฝึกวิชาชีพในอนาคตได้ต่อไป ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนายังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของนักเรียน รร.ตชด. จึงต้องอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ซึ่งอาจารย์วรรณี พรมด้าว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และอาจารย์ ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริการงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพูดคุยด้วย 

ภาพประกอบ