IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

บริการวิชาการรับใช้สังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาลุยต่อเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ในศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ประกาศ : 25 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดบริการวิชาการรับใช้สังคม

เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชการ ลงพื้นที่ดำเนินการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ในศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น บ้านคำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยกิจกรรมในวันแรกได้ทดสอบความรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเก็บข้อมูลระดับความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นของบ้านเกิดตนเอง และในวันที่สองได้จัดกิจกรรมการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถิ่นคำชะโนดจากชาวบ้าน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังทอง บ้านม่วง บ้านโนนเมือง (คำชะโนด) บ้านเมืองไพร เพื่อกำหนด "ปฏิทินวัฒนธรรมท้องถิ่นคำชะโนด" ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนสภาพแวดล้อมของชุมชนว่ามีวัฒนธรรม ประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิต และรู้จักจังหวะชีวิตของชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลการสร้างปฏิทินวัฒนธรรมท้องถิ่นคำชะโนดนี้

ภาพประกอบ