IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

บริการวิชาการรับใช้สังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาสาขาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ชั้นปีที่ 4

วันที่ประกาศ : 02 ธันวาคม 2560

รายละเอียดบริการวิชาการรับใช้สังคม

       เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เกียรติต้อนรับนักศึกษาสาขาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ชั้นปีที่ 4 ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ และให้สัมภาษณ์ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับชุมชนสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการสัมภาษณ์ดังกล่าวเป็นศึกษา รวมรวมข้อมูลเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา PRC3302 มวลชนสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ที่สอนโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์วิภาณี แม้นอินทร์ ซึ่งข้อมูลนั้นประกอบไปด้วย 1) จุดกำเนิดของการดำเนินงานในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาชุมชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 2) งานหรือกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย ซึ่งคือ ผลงานทางด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม 3) การวางแผนการดำเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย โดยการสร้างเครือข่ายที่ดี ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต ซึ่งนักศึกษาได้มีโอกาสสอบถามเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม และทราบรายละเอียดการดำเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกๆฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นชุมชน ชาวบ้าน นักศึกษา คณาจารย์ ทั้งนี้การเรียนรู้นั้นไม่เพียงแต่เรียนรู้ภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังสามารถเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่จริง ซึ่งเป็นห้องเรียนเสมือนจริง ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจบริบทของการดำเนินชีวิตและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพประกอบ