IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

บริการวิชาการรับใช้สังคม

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดโครงการบริการวิชาการ

วันที่ประกาศ : 15 ธันวาคม 2560

รายละเอียดบริการวิชาการรับใช้สังคม

      ในระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2560 นี้ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติเขาสก สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลสาปเชี่ยวหลาน และ SME Bank จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเพิ่มมูลค่าอาหารในเขื่อนประเทศไทย โดยการนำองค์ความรู้จากผลการวิจัยสู่ชุมชน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการให้ความสนใจส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก เพื่อพัฒนาความรู้ และกล่าวพร้อมเพรียงกันว่าพร้อมนำองค์ความรู้ไปใช้ในธุรกิจแพที่พักแรมอย่างแน่นอน ซึ่งภารกิจนี้สมกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ภาพประกอบ