IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

บริการวิชาการรับใช้สังคม

สถาบันวิจัยฯลุยขับเคลื่อนเพิ่มองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ฯตลาดน้ำบางน้อย

วันที่ประกาศ : 10 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดบริการวิชาการรับใช้สังคม

วันนี้ (10 พ.ย.60) สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ตลาดน้ำบางน้อย สมุทรสงคราม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ฯ ตลาดน้ำบางน้อย โดยในปี 2560 นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมมือกับสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพิ่มองค์ความรู้ “การผลิตสุคนธบำบัด (พิมเสนน้ำ)” และให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการลงปฏิบัติไปพร้อมๆกับนักศึกษาต้นแบบด้วย

ภาพประกอบ