IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

บริการวิชาการรับใช้สังคม

รายการกิจกรรมบริการวิชาการรับใช้สังคม 13 รายการ

สถาบันวิจัยฯ ลุยต่อเพิ่มองค์ความรู้ "การผลิตเชื้อชีวภาพไล่แมลงในพืช" ที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านสารภี

สถาบันวิจัยฯ ลุยต่อเพิ่มองค์ความรู้ "การผลิตเชื้อชีวภาพไล่แมลงในพืช" ที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านสารภี

          เมื่อวันที่ 19-20  มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการวิชาการ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ “การผลิตเชื้อชีวภาพไล่แมลงในพืช” ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม บ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม โดยองค์ความรู้ดังกล่าว ได้รับเกียรติจากอาจารย์นรินทร์ กากะทุม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว พร้อมด้วยทีมนักศึกษาของสาขาร่วมนำเสนอวิธีการผลิตเชื้อชีวภาพที่ใช้สำหรับการไล่แมลงในพืช ซึ่งเป็นวิธีการที่ชาวบ้านสามารถเพาะเลี้ยงเชื้อและใช้สำหรับไล่แมลงได้เอง อีกทั้งฤทธิ์ของเชื้อไล่แมลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพืช เนื่องจากเชื้อดังกล่าวผลิตจากส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติ และไม่เป็นอันตรายตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นองค์ความรู้ที่ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) เรื่อง อธรรมปราบอธรรม คือ แนวปฏิบัติที่สำคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติให้ เข้าสู่ระบบที่เป็นปกติ โดยการนำเชื้อชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการไล่แมลงตามธรรมชาติ เสมือนให้ธรรมชาติได้บำบัดกันเองตามวัฎจักร

วันที่ประกาศ : 22 มกราคม 2561
อ่านต่อ..
สถาบันวิจัยฯ ร่วมทำบุญศูนย์การศึกษาจ.ระนอง และลงพื้นที่บริการทางสังคมช่วยเหลือเด็กของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-พม่า (แพสาคร)

สถาบันวิจัยฯ ร่วมทำบุญศูนย์การศึกษาจ.ระนอง และลงพื้นที่บริการทางสังคมช่วยเหลือเด็กของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-พม่า (แพสาคร)

             เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมการทำบุญศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในช่วงเช้า โดยมีอาจารย์ ดร.รัชศักดิ์ สารนอก ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และนางอัญชัญ จงเจริญ ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์การศึกษา เป็นประธานในพิธี ตลอดจนมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย              และในช่วงบ่ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด พร้อมนางอัญชัญ จงเจริญ และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง (แพสาคร) เพื่อเยี่ยมเยือนและช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา อาหาร และขนม แก่เด็กชาวพม่า ซึ่งศูนย์พัฒนาดังกล่าวมีเด็กที่เข้ารับการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 226 คน อาศัยบ้านไม้ 2 ชั้นขนาดเล็ก อาคารเรียนและแบ่งห้องเรียนตามเกรดชั้นต่างๆ ตามมุมของบ้าน โดยก่อนหน้านี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมการบริการวิชาการการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กชาวพม่ากลุ่มนี้ นับเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนรู้วัฒนธรรมทางภาษาไทย-พม่าไปพร้อมๆกัน

วันที่ประกาศ : 20 มกราคม 2561
อ่านต่อ..
สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมการเสริมสร้างหน่วยงานจังหวัด เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนอง

สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมการเสริมสร้างหน่วยงานจังหวัด เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนอง

        วันนี้ 17 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และทีมงาน ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสนิมสร้างหน่วยงานจังหวัดเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนอง ณ เฮอรริเทจแกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระนอง จัดโดยศูนย์การศึกษาระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นกิจกรรมการแสวงหาแนวทางการพัฒนาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนอง กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ของจังหวัดระนอง เพื่อสร้างความแข็งแรงและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้สามารถสร้างรายได้ที่หลากหลายกระจายจากส่วนกลางไปสู่ระดับชุมชน/ชาวบ้าน            ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดในเขตพื้นที่การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และพัฒนาขับเคลื่อนพื้นที่แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการวิจัยและบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย นับเป็นก้าวแรกในการพัฒนาตามแผนการบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับจังหวัดระนอง

วันที่ประกาศ : 17 มกราคม 2561
อ่านต่อ..
สถาบันวิจัยและพัฒนาเดินหน้าพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ "หลักสูตรการอบรมการนวดเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชนเมือง" ในศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดประชาระบือธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเดินหน้าพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ "หลักสูตรการอบรมการนวดเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชนเมือง" ในศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดประชาระบือธรรม

            เมื่อวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ลงพื้นที่พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เรื่อง “หลักสูตรการอบรมการนวดเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชนเมือง” ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนวัดประชาระบือธรรม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประดับเพชร ครุธชั่งทอง อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว โดยกระบวนการทดสอบน้ำหนักการบีบจับเพื่อการนวดมืออาชีพ ซึ่งเริ่มจากการบริหารมือเพื่อผ่อนคลาย และทำการนวดไหล่ และนวดฝ่ามือกับผู้ฝึกนวด เพื่อให้คะแนนการผ่านเกณฑ์ของน้ำหนักมือก่อนเริ่มกระบวนการฝึกนวดตามหลักวิชาต่อไป กิจกรรมเหล่านี้เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน หรือแม่บ้านพ่อบ้านที่ว่างจากกิจกรรมที่บ้านได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการสร้างรายได้เสริมได้ และมีวิชาติดตัวไปดูแลสุขภาพหรือการผ่อนคลายให้ตัวเองได้ในเบื้องต้น

วันที่ประกาศ : 08 มกราคม 2561
อ่านต่อ..
สถาบันวิจัยฯ เดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ "การผลิตน้ำมันพญายอ" ในพื้นที่ชุมชนเมือง (วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม)

สถาบันวิจัยฯ เดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ "การผลิตน้ำมันพญายอ" ในพื้นที่ชุมชนเมือง (วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม)

            ในระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในพื้นที่ชุมชนเมือง โดยเชิญให้อาจารย์วรรณี พรมด้าว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ "การผลิตน้ำมันพญายอ (เสลดพังพอน)" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ส่วนผสมของเสลดพังพอน เมนทอล พิมเสน การบูร และอื่นๆ โดยน้ำมันดังกล่าวมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการคัน ปวดบวม จากแมลงกัดต่อยหรืองูสวัด รักษาบาดแผลน้ำร้อนลวก ผิวหนังอักเสบ และทาบรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืดได้ ทั้งนี้ควรใช้อย่างระมัดระวังไม่ควรเข้าตา จะให้ทำแสบตาและอาจทำให้ตาบอดได้        นอกจากนี้มีกิจกรรมการบริหารตนเองเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยร่างกาย และกิจกรรมการกระตุ้นสมองให้เกิดความสมดุลซ้ายและขวา ซึ่งสาธิตท่าทางโดยตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ โดยชาวบ้านผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวมีความสุขและสนุกสนาน พร้อมกับรับสาระประโยชน์จากการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตน้ำมันพญายอ ซึ่งในอนาคตผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้และกิจกรรมการบริหารสมองไปใช้ได้อย่างแน่นอน

วันที่ประกาศ : 23 ธันวาคม 3103
อ่านต่อ..