IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

บริการวิชาการรับใช้สังคม

สถาบันวิจัยฯ ร่วมทำบุญศูนย์การศึกษาจ.ระนอง และลงพื้นที่บริการทางสังคมช่วยเหลือเด็กของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-พม่า (แพสาคร)

วันที่ประกาศ : 20 มกราคม 2561

รายละเอียดบริการวิชาการรับใช้สังคม

             เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมการทำบุญศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในช่วงเช้า โดยมีอาจารย์ ดร.รัชศักดิ์ สารนอก ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และนางอัญชัญ จงเจริญ ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์การศึกษา เป็นประธานในพิธี ตลอดจนมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย 

            และในช่วงบ่ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด พร้อมนางอัญชัญ จงเจริญ และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง (แพสาคร) เพื่อเยี่ยมเยือนและช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา อาหาร และขนม แก่เด็กชาวพม่า ซึ่งศูนย์พัฒนาดังกล่าวมีเด็กที่เข้ารับการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 226 คน อาศัยบ้านไม้ 2 ชั้นขนาดเล็ก อาคารเรียนและแบ่งห้องเรียนตามเกรดชั้นต่างๆ ตามมุมของบ้าน โดยก่อนหน้านี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมการบริการวิชาการการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กชาวพม่ากลุ่มนี้ นับเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนรู้วัฒนธรรมทางภาษาไทย-พม่าไปพร้อมๆกัน

ภาพประกอบ