IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

บริการวิชาการรับใช้สังคม

สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมการเสริมสร้างหน่วยงานจังหวัด เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนอง

วันที่ประกาศ : 17 มกราคม 2561

รายละเอียดบริการวิชาการรับใช้สังคม

        วันนี้ 17 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และทีมงาน ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสนิมสร้างหน่วยงานจังหวัดเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนอง ณ เฮอรริเทจแกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระนอง จัดโดยศูนย์การศึกษาระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นกิจกรรมการแสวงหาแนวทางการพัฒนาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนอง กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ของจังหวัดระนอง เพื่อสร้างความแข็งแรงและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้สามารถสร้างรายได้ที่หลากหลายกระจายจากส่วนกลางไปสู่ระดับชุมชน/ชาวบ้าน
           ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดในเขตพื้นที่การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และพัฒนาขับเคลื่อนพื้นที่แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการวิจัยและบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย นับเป็นก้าวแรกในการพัฒนาตามแผนการบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับจังหวัดระนอง

ภาพประกอบ