IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

บริการวิชาการรับใช้สังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเดินหน้าพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ "หลักสูตรการอบรมการนวดเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชนเมือง" ในศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดประชาระบือธรรม

วันที่ประกาศ : 08 มกราคม 2561

รายละเอียดบริการวิชาการรับใช้สังคม

            เมื่อวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ลงพื้นที่พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เรื่อง “หลักสูตรการอบรมการนวดเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชนเมือง” ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนวัดประชาระบือธรรม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประดับเพชร ครุธชั่งทอง อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว โดยกระบวนการทดสอบน้ำหนักการบีบจับเพื่อการนวดมืออาชีพ ซึ่งเริ่มจากการบริหารมือเพื่อผ่อนคลาย และทำการนวดไหล่ และนวดฝ่ามือกับผู้ฝึกนวด เพื่อให้คะแนนการผ่านเกณฑ์ของน้ำหนักมือก่อนเริ่มกระบวนการฝึกนวดตามหลักวิชาต่อไป กิจกรรมเหล่านี้เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน หรือแม่บ้านพ่อบ้านที่ว่างจากกิจกรรมที่บ้านได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการสร้างรายได้เสริมได้ และมีวิชาติดตัวไปดูแลสุขภาพหรือการผ่อนคลายให้ตัวเองได้ในเบื้องต้น

ภาพประกอบ