IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY


ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม

บริการวิชาการรับใช้สังคม

22

01

สถาบันวิจัยฯ ลุยต่อเพิ่มองค์ความรู้ "การผลิตเชื้อชีวภาพไล่แมลงในพืช" ที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านสารภี

          เมื่อวันที่ 19-20  มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการวิชาการ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ “การผลิตเชื้อชีวภาพไล่แมลงในพืช” ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม บ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม โดยองค์ความรู้ดังกล่าว ได้รับเกียรติจากอาจารย์นรินทร์ กากะทุม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว พร้อมด้วยทีมนักศึกษาของสาขาร่วมนำเสนอวิธีการผลิตเชื้อชีวภาพที่ใช้สำหรับการไล่แมลงในพืช ซึ่งเป็นวิธีการที่ชาวบ้านสามารถเพาะเลี้ยงเชื้อและใช้สำหรับไล่แมลงได้เอง อีกทั้งฤทธิ์ของเชื้อไล่แมลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพืช เนื่องจากเชื้อดังกล่าวผลิตจากส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติ และไม่เป็นอันตรายตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นองค์ความรู้ที่ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) เรื่อง อธรรมปราบอธรรม คือ แนวปฏิบัติที่สำคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติให้ เข้าสู่ระบบที่เป็นปกติ โดยการนำเชื้อชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการไล่แมลงตามธรรมชาติ เสมือนให้ธรรมชาติได้บำบัดกันเองตามวัฎจักร

20

01

17

01

08

01

ข้อมูลที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้

ชุมชนวิชาการ

ยังไม่มีข้อมูล