IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

บริการวิชาการรับใช้สังคม

รายการกิจกรรมบริการวิชาการรับใช้สังคม 13 รายการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแสดงความยินดีกับคุณสุชล สุขเกษม เนื่องในการรับรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาแสดงความยินดีกับคุณสุชล สุขเกษม เนื่องในการรับรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และทีมงาน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณสุชล สุขเกษม ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม บ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในการรับรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชู ยกย่อง และให้คูณค่าแก่บุคคลที่ประกอบคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ ทั้งนี้คุณสุชล สุขเกษม ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน77คนดีของประเทศไทย โดยการเปิดพื้นที่ของตนเองให้เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ให้แก่คนในชุมชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง อาทิ การเลี้ยงเป็ด-ไก่ หลุม ทำปุ๋ยหมัก ปู๋ยชีวภาพ เผาถ่านทำน้ำส้มควันไม้ การแปรรูปสมุนไพร การผลิตน้ำตาลมะพร้าว อีกทั้งการขยายพันธุ์พืชเพื่อการจำหน่าย สร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรในชุมชนเป็นอย่างมาก และขอให้คุณสุชลรักษาความดีนี้ไว้ตลอดชีวิต

วันที่ประกาศ : 09 พฤศจิกายน 2560
อ่านต่อ..
สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้อนรับคณะกรรมการฯ สมศ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้อนรับคณะกรรมการฯ สมศ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม

วันนี้ (8 พ.ย.2560) สถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคุณสุชล สุขเกษม และคุณลาวัลย์ เชิดชู ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม บ้านสารภี และตลาดน้ำบางน้อย ตามลำดับ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ และ ดร.มัทนา สานติวัตร คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก (สมศ.) รอบที่ 4 เข้าตรวจเยี่ยมณ ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม บ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้มีตัวแทนอาจารย์จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่วมในการพูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนกำหนดกิจกรรมการบริการวิชาการสำหรับชุมชนต่อไปในปีงบประมาณ 2560 นี้ด้วย

วันที่ประกาศ : 08 พฤศจิกายน 2560
อ่านต่อ..
สถาบันวิจัยฯ พร้อมลุยลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2561

สถาบันวิจัยฯ พร้อมลุยลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2561

        เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม ในการนี้ยังดำเนินการจัดกิจกรรมการสำรวจปัญหาและความต้องการในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม บ้านสารภี และตลาดน้ำบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการดำเนินงานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ปีงบประมาณ 2561 : การเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ โดยอาศัยการบูรณาการ 3 ห่วง แห่งการสร้างองค์ความรู้ (การบูรณาการผ่านการเรียนการสอน, การวิจัย, การบริการวิชาการ) ทั้งนี้มีตัวแทนชาวบ้านให้ความสนใจและร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อไป

วันที่ประกาศ : 29 ตุลาคม 2560
อ่านต่อ..